วันศุกร์, มีนาคม 28

ข้อคิดการทำงาน

ข้อคิดการทำงาน ที่ได้จากส่วนหนึ่งของปัจฉิมโอวาท ของท่านอธิการบดี

เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 ปีการศึกษา 2550 (8 มีนาคม 2551)

..............


- ระบบ SOTUS..

- S : Seniority การให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า ยอมรับรุ่นพี่ มีความเกรงใจ รู้สึกผูกพัน

- O : Order ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมือง สังคม กฎ ระเบียบ กติกาที่ทำงาน บริษัท

- T : Tradition การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆของ ม. ที่ทำงาน บริษัท เช่น การยกมือไหว้ การทำบุญ การออกกำลังกาย เป็นต้น

- U : Unity ความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว

- S : Spirit ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อผู้อื่น- 3 ข ++

- ข 1 ... ขยัน ขยันกว่าคนอื่น

- ข 2 ... ขวนขวาย หาความรู้ใส่ตัวเพิ่มเติม เรียนรู้งาน

- ข 3 ... ขันอาสา อาสางาน ให้ความช่วยเหลือ มีน้ำใจ

- + ... ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดี ต่อที่ทำงาน ต่อชาติบ้านเมือง ต่อพระราชวงค์

- + ... คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

- + ... กตัญญู ต่อ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้านาย ผู้อุปการคุณ..............


ขอฝากเป็นข้อคิดและนำไปปรับใช้ในการทำงานของเราต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: